Firma i licencje

Jakość z marką Q

Q Value S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745859, NIP: 5213662615, kapitał zakładowy 250.000 zł w całości wpłacony.

Q Value S.A. powstała w 2014 roku i jest niezależnym oraz niezwiązanym kapitałowo z korporacjami rynku finansowego, podmiotem działającym na rynku pośrednictwa finansowego. Nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego,  Q Value S.A. jest uprawniony do wykonywania m.in. takich czynności jak składanie potencjalnym inwestorom ofert.

Działalność spółki zgodna jest z ustawą o funduszach inwestycyjnych, rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów oraz innymi przepisami regulującymi działalność dystrybutorów jednostek funduszy inwestycyjnych, a dane Klientów chronione są zgodnie z wymogami GIODO.

Nasi doradcy

Q Value tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z renomowanymi instytucjami finansowymi, takimi jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie oraz banki.

Zobacz

Dlaczego Q Value?Nie musisz znać ofert wszystkich TFI, nie musisz znać też wszystkich rozwiązań inwestycyjnych na rynku. U nas wszystko co najlepsze masz w jednym miejscu.  Nasza oferta obejmuje wyłącznie sprawdzone, dostępne na rynku rozwiązania inwestycyjne, oparte o fundusze inwestycyjne otwarte. Starannie wyselekcjonowane produkty dostarczają satysfakcjonujących i powtarzalnych wyników w średnim i długim terminie.


Dostępna oferta dopasowana jest do wymagań różnych grup inwestorów, zarówno tych początkujących, jak i profesjonalnych, i w pełni umożliwia efektywną dywersyfikację portfeli. Dla naszych klientów dostępna jest platforma inwestycyjna Q Fund, za pośrednictwem której, można nabywać jednostki uczestnictwa oraz mieć podgląd wszystkich swoich inwestycji w różnych TFI.

 

Bezpieczeństwo inwestycjiDla pełnego bezpieczeństwa Państwa środków pieniężnych klienci przelewają pieniądze bezpośrednio na rachunki funduszy. W przypadku zlecenia odkupienia środki wracają również bezpośrednio do Państwa.


Zainwestowane przez naszych klientów aktywa trafiają bezpośrednio do banków i domów maklerskich, które pełnią funkcję depozytariusza dla oferowanych przez Q Value funduszy i są tam bezpiecznie przechowywane.


 

Nota Prawna


Strona internetowa qvalue.pl, prowadzona jest przez Q Value Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745859 (zwaną dalej „Q Value”). 

Dane zamieszczone na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w tym usług finansowych, doradztwa finansowego, udzielania rekomendacji świadczonych użytkownikom niniejszego portalu internetowego, klientom i partnerom Q Value oraz nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. 

Q Value rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy inwestycyjnych przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, w tym ze szczegółowym opisem czynników ryzyka i wskazaniem opłat manipulacyjnych związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, opisanych odpowiednio w prospektach informacyjnych Funduszy oraz tabelach opłat, które są dostępne bezpłatnie w siedzibach współpracujących Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz na ich stronach www, bądź za pośrednictwem Q Value. 

Strona internetowa zawiera wymagane przepisami prawa informacje o  Q Value i świadczonych przez Spółkę usługach, a także informacje na temat szeroko rozumianego rynku finansowego. Informacje i materiały zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z  Q Value i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych zastrzeżeń prawnych. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu, zaś korzystanie z niego nie wymaga zawarcia żadnej umowy pomiędzy Q Value, a użytkownikiem. 

Q Value nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe na skutek ingerencji osób trzecich w transmisję danych przez Internet, w szczególności na skutek zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się na stronie internetowej qvalue.pl, a także na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych. 

Q Value informuje, że dane podane na stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych i ubezpieczeniowych, świadczonych użytkownikom strony internetowej, klientom i partnerom Q Value i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej. Strona internetowa qvalue.pl nie służy do zawierania umów dotyczących usług finansowych na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) jak również nie jest wykorzystywana do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

Q Value nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. 


Q Value okresowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym. Serwis internetowy został przygotowany również na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł zewnętrznych uznanych przez Q Value za wiarygodne, ale Q Value nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. 

Q Value nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony internetowej qvalue.pl, a ryzyko z tytułu wykorzystania takich informacji ponosi użytkownik.  

Q Value zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w każdym czasie. 

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału oraz osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik danego funduszu inwestycyjnego musi liczyć się z możliwością utraty całości lub przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego funduszu Inwestycyjnego i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. 

Q Value nie przyjmuje żadnych wpłat pieniężnych od Klientów oraz nie dokonuje wypłat pieniężnych na ich rzecz. Opłacenie zlecenia następuje tylko i wyłącznie poprzez przelew środków z rachunku bankowego Klienta. 

Q Value prowadzi działalność pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi z tytułu jej prowadzenia. 

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, pozostają przy Q Value i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. 

Q Value  informuje zgodnie z przepisami o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym Q Value S.A. jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl), a także Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) 


w liczbach
1,03 mld
Kwota
zainwestowana
przez inwestorów
100%
Zadowolonych
klientów
 
204
Doradców do
Twojej dyspozycji
 
Michał Stanek
Prezes Zarządu

Od 1999 roku związany z polskim rynkiem inwestycyjnym.

Karierę rozpoczynał w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, powszechnym towarzystwie emerytalnym oraz departamentach Private Banking i Wealth Management globalnych banków komercyjnych. Podróżnik, pasjonat fotografii, trener, wykładowca, autor wielu publikacji w prasie branżowej.

Licencje

Działalność Q Value nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka działa na podstawie:

Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego w dniu 28 stycznia 2015 roku na działalność polegającą na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych. Zezwolenie obejmuje także nieodpłatne doradztwo w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych.

Zezwolenie KNF pdf, 2.05 Mb

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Q Value_Szczegółowe informacje o Spółce pdf, 168.95 Kb

Lista funduszy dostępnych w Q Value S.A..

QV Lista Funduszy w ofercie pdf, 448.33 Kb
Partnerzy